Általános Szerződési Feltételek

 

Tájékoztató

Jelen Általános Szerződési Feltétel alapján létrejött szerződés elektronikus úton kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, a szerződés rögzítésre kerül, a szerződés utóbb csak a szolgáltató részére hozzáférhető. A szerződés nyelve magyar. Jelen Általános Szerződési Feltétel a https://www.szallerbeckmotor.hu/vasarloi-tajekoztato oldalon elérhető.

A következő feltételek vonatkoznak a vásárló által leadott minden megrendelésre E- Szallerbeck Korlátolt Felelősségű Társaság -tól, amelyet az Szallerbeck Korlátolt Felelősségű Társaság weboldalán, mobil weboldalán vagy, telefonon keresztül kaptunk.

A https://www.szallerbeckmotor.hu használatával és/vagy rendelés leadásával elfogadod az itt foglalt felhasználási feltételeket (”Feltételek”). Kérjük, a rendelés leadása előtt olvasd el a Feltételeket.

 

Rendelést 18. életévét betöltött természetes, vagy jogi személy adhat le aki, magyarországi kézbesítési címmel rendelkezik.

 

A https://www.szallerbeckmotor.hu oldalon bármikor megjelenített termék vagy szolgáltatás nem jelenti azt és nem garantálja, hogy ezek a termékek vagy szolgáltatások bármikor elérhetőek lesznek. Fenntartjuk a jogot, hogy bármely terméket bármikor kivonjunk a forgalomból.

Fenntartjuk a jogot, hogy időről időre előzetes bejelentés nélkül módosítsuk ezeket a Feltételeket. Megrendelésére azok a Feltételek vonatkoznak, amelyek a megrendelés elküldése idején https://www.szallerbeckmotor.hu oldalon szerepeltek.

Társaságunk 2023. január 1. napjától elektronikus számlakibocsátásra állt. Megrendelő elfogadja, hogy a részére kiállított számla elektronikus formában kerül megküldésre.

 

 

Általános definíciók

Szerződéskötés általános szerződési feltételekkel

 

Általános szerződési feltétel

1.      1. Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

2.      2. Az általános szerződési feltételt alkalmazó felet terheli annak bizonyítása, hogy a szerződési feltételt a felek egyedileg megtárgyalták.

 

 Az általános szerződési feltétel szerződéses tartalommá válása

1.     1. Az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta.

2.      2. Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, kivéve, ha megfelel a felek között kialakult gyakorlatnak. Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről is, amely eltér a felek között korábban alkalmazott feltételtől.

3.      3. A (2) bekezdésben leírt feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha azt a másik fél a külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta.

 

 Fogyasztóval szembeni többletkövetelés szerződéses tartalommá válása

Az a feltétel, amely a vállalkozást a szerződés szerinti főkötelezettsége teljesítéséért járó ellenszolgáltatáson felül további pénzbeli követelésre jogosítja, akkor válik a szerződés részévé, ha azt a fogyasztó - külön tájékoztatást követően - kifejezetten elfogadta.

 

Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötés esetén

Elektronikus úton történő szerződéskötés esetén az elektronikus utat biztosító fél köteles a szerződéskötésre vonatkozó jognyilatkozatának megtételét megelőzően a másik felet tájékoztatni

a) a szerződéskötés technikai lépéseiről;

b) arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, az elektronikus utat biztosító fél rögzíti-e a szerződést, továbbá, hogy a szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e;

c) azokról az eszközökről, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják;

d) a szerződés nyelvéről; és

e) ha ilyen létezik, arról a szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódexről és annak elektronikus hozzáférhetőségéről, amelyet az elektronikus utat biztosító fél magára nézve kötelezőnek ismer el.

Az elektronikus utat biztosító fél köteles az általános szerződési feltételeit olyan módon hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi a másik fél számára, hogy tárolja és előhívja azokat.

 

 Az adatbeviteli hibák javítása

Az elektronikus utat biztosító fél köteles megfelelő eszközökkel biztosítani, hogy a másik fél az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat szerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően kijavíthassa. Ha az elektronikus utat biztosító fél e kötelezettségének nem tesz eleget, a másik fél szerződési jognyilatkozatát megtámadhatja.

 

Elektronikus szerződési jognyilatkozat és annak visszaigazolása

1.      Az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik.

2.      Az elektronikus utat biztosító fél köteles a másik fél szerződési jognyilatkozatának megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolni. A fél mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető, ha a visszaigazolás a másik félhez nem érkezik meg késedelem nélkül.

 

A szerződés értelmezése

1.      Az egyes szerződési feltételeket és nyilatkozatokat a szerződés egészével összhangban kell értelmezni.

2.      Ha az általános szerződési feltétel tartalma vagy a szerződés más, egyedileg meg nem tárgyalt feltételének tartalma a jognyilatkozat értelmezésére vonatkozó rendelkezések és az (1) bekezdésben foglalt szabály alkalmazásával nem állapítható meg egyértelműen, a feltétel alkalmazójával szerződő fél számára kedvezőbb értelmezést kell elfogadni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén ezt a szabályt kell alkalmazni a szerződés bármely feltételének értelmezésére.

 

Adat: jelen szerződés keretében a Felhasználók (természetes személyek és közvetítők) által a Szolgáltató rendelkezésükre bocsátott, bármilyen adatot, tényt vagy információt, ide nem értve a Felhasználók által önkéntesen megadott személyes adatokat.

 

Áfa: Magyarországon mindenkori hatályos általános forgalmi adó

 

ÁSZF: jelen szerződés, amely tartalmazza a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő szerződés általános szerződési feltételek

 

Felek: Szolgáltató és Felhasználó együttesen

 

Felhasználó: természetes vagy jogi személy aki vagy mely a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatóval Szerződést köt

 

Felület: honlap

 

Fogyasztó: az a természetes személy, aki a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el

 

Nyilatkozat: az az értesítés, felszólítás, figyelmeztetés, észrevétel, kifogás vagy ezekkel egy tekintet alá eső bármilyen közlést lehet alatta érteni

 

Szerződés: a Szolgáltató és a Felhasználó között az ÁSZF szerint létrejött szerződést.

 

Szolgáltatás: az ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatások.

 

Szolgáltató: Szallerbeck Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Honlap: az az internetes honlap, amelyen keresztül a Felhasználók a Szolgáltatást igénybe vehetik, azaz a https://www.szallerbeckmotor.hu oldalt.

 

Szolgáltató neve:

Szallerbeck Korlátolt Felelősségű Társaság

Társaság rövidített neve:        Szallerbeck Kft.

Cégjegyzékszám
01-09-368179

Adószám
12021965-2-43

Székhely
1185 Budapest, Üllői út 812. 

Tel: +361-2915555

1185 Budapest, Üllői út 812.

 

Központi telefonszámunk:

06/1 291-5555

 

Mobil elérhetőségünk:

06/70 415-1063

 

Email címünk:

info@szallerbeckmotor.hu

 

Üzletünk nyitva tartása:

H-P: 8-17 óráig

Szo: 9-13 óráig

V: Zárva

képviselője:                 Szallerbeck Róbert ügyvezető

 

A tárhely-szolgáltató

Cégnév: Groteszk Kreatív Társulat Bt.

 

Székhely cím: 1135 Budapest, Petneházy utca 55.

 

Telefon: 1/270-2015

 

Adószám: 28412933-2-41

 

 

Vásárlás

 

Felhasználó a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltató azonban tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Felhasználóval történt egyeztetés és egyértelmű beazonosítás után a tévesen beírt adatokat javíthatja a rendelésben, hogy a számlázás és kiszállítás ne ütközzön akadályba.  

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre és árak

 

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg (ha lehetséges). A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. 

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. 

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.


Megrendelés/a szerződés teljesítése


A választható rendelési módok a https://www.szallerbeckmotor.hu oldalon vagy telefonon történő rendelés. Amint leadtad a megrendelést, visszaigazoló e-mailt küldünk, ha megadtad nekünk az e-mail címed. Amennyiben valamilyen oknál fogva rendelésed nem tudjuk teljesíteni, azt mihamarabb tudatjuk.  Ha  ilyen megrendelés ellenértéke beérkezett hozzánk, a vonatkozó összeget visszatérítjük részedre. Amennyiben valamilyen okból más megoldás szükséges, értesíteni fogunk, és megkérünk, hogy vedd fel a kapcsolatot az info@szallerbeckmotor.hu -val, akik elvégzik a kifizetést.

 

Rendelés menete

 

A vásárlás regisztráció nélkül történik.

Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek tulajdonságait, majd darabszámát beállítja.

Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „+,-” ikonra kattint Felhasználó.

Felhasználó megadja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

 

Fizetési módok

A fizetés alapvetően PayPalon keresztül, (MasterCard, Maestro és Visa) bankkártyával vagy utánvéttel történik. Előrefizetés esetén nem biztosítunk kedvezményt.

 

 • Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kiszállításra kerül, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak készpénzben, vagy bankkártyával a megrendelt termék(ek) átvételekor.
 • Átutalással: Felhasználónak a megrendelt termékek e-mailen történt visszaigazolása után küldünk egy számlát, melyben található bankszámla számra 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére. 
 • Személyes átvétel a 1185 Budapest, Üllői út 812. szám alatti székhelyen: Személyes átvétel esetén a rendelés során bankkártyával vagy készpénzzel szükséges a termék díját megfizetni.

 

Szállítási költség (bruttó összegek)

Szállítási díjak

 

Szállítás díj átutalással
Súly Összeg (bruttó)
0-2 kg 1877 Ft
2,01-3 kg 1951 Ft
3,01-5 kg 2066 Ft
5,01-10 kg 2342 Ft
10,01-15 kg 2647 Ft
15,01-20 kg 2922 Ft
20,01-25 kg 3227 Ft
25,01-30 kg 3501 Ft
30,01-40 kg 4229 Ft

 

  Szállítás díj utánvéttel
Súly 0-20000 Ft 20001-50000Ft 50001-100000 Ft 100001-150000 Ft 150001-500000
0-2 kg
2,01-3 kg
3,01-5 kg
5,01-10 kg
10,01-15 kg
15,01-20 kg
20,01-25 kg
25,01-30 kg
30,01-40 kg
2 244 Ft
2 318 Ft
2 433 Ft
2 709 Ft
3 014 Ft
3 289 Ft
3 594 Ft
3 868 Ft
4 596 Ft
2 391 Ft
2 465 Ft
2 581 Ft
2 856 Ft
3 161 Ft
3 437 Ft
3 741 Ft
4 016 Ft
4 743 Ft
2 596 Ft
2 670 Ft
2 785 Ft
3 061 Ft
3 366 Ft
3 641 Ft
3 946 Ft
4 220 Ft
4 948 Ft
2 891 Ft
2 964 Ft
3 080 Ft
3 355 Ft
3 660 Ft
3 936 Ft
4 241 Ft
4 515 Ft
5 243 Ft
8 227 Ft
8 301 Ft
8 416 Ft
8 692 Ft
8 997 Ft
9 272 Ft
9 577 Ft
9 851 Ft
10 579 Ft

Fenti árak 2024.04.01-től visszavonásig érvényesek.
300.000,- Ft feletti érték esetén utánvétes szállításnál csak bankkártyás fizetésre van lehetőség.
40 kg súly felett kiszállításra nincs lehetőség.
Külföldre történő szállítás esetében a díj minden esetben külön egyeztetés után lehetséges. 

 

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Felhasználó a Ptk. 6:127. §-a alapján köteles a csomagot késedelem nélkül, lehetőleg a kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Amennyiben a Felhasználó nem vizsgálja át a csomagot, szerződésszegést követ el, és viseli az ezzel való következményeket (a termék állapotának bizonyításának nehézsége). A termék(ek) kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. 

Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére. 

Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről

 

Vásárlási utalvány

 

A vásárlási utalvány tetszőleges összegben kiállítható, a vásárlástól számított 6 hónapig érvényes, készpénz nem adható vissza belőle. További kérdés esetén keress minket telefonon vagy e-mail-ben.

 

Törzsvásárlói kártya

 

A Szallerbeck Motor Törzsvásárlói kártya adható minden olyan Vásárlónknak, aki a Szallerbeck Motor motoros ruházati üzletünkben fél éven belül legalább 500.000 Ft számla értéken vásárol, a saját nevére. Ez esetben kiállítunk egy névre szóló, a kiállítás dátumától számított egy évig érvényes Törzsvásárlói kártyát, mellyel Tulajdonosa jogosulttá válik: 10% kedvezményre bármelyik termékünkből.

A törzsvásárlói kártya más kedvezménnyel nem vonható össze.

 

 Számlázás

 

A Weboldalon szereplő Termékek árai forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t, valamint a környezetvédelmi termékdíj-köteles termékek esetén a környezetvédelmi termékdíjat.

A vásárlónak jogában áll eldönteni, hogy a megrendelését, az elérhető fizetési módok közül (beleértve az előre fizetést is) melyiket választja. Az Áfatörvény alkalmazásában nem minősül előlegfizetésnek, ha az ellenértéket megfizetni köteles fél saját döntése alapján előbb fizet, mint a teljesítési időpont.

Az ár, a fizetési mód és a fizetési határidő minden Megrendelésben meg van jelölve. Az Eladó számlát bocsát ki a Vásárló számára a megrendelt Termékeket illetően, a Vásárló kötelessége továbbítani a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes adatot és információt.

A számlán minden rögzített Megrendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termékek vételára, szállítási díj a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. Az Eladó – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki a megrendelt és kiszállításra kerülő Termékekről. A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén az Eladó nem kötelezhető új számla kiállítására.

A https://www.szallerbeckmotor.hu az értékesített Termékekről szóló számlát elsősorban elektronikus úton bocsátja a Vásárló rendelkezésére, e-mail formájában

 

 

TILTOTT MAGATARTÁSOK

 

 • tilos közzétenni, átadni, terjeszteni, feltölteni vagy promotálni bármilyen kommunikációt vagy tartalmat, amely káros vagy negatív hatással lehet üzletünkre, termékeinkre vagy szolgáltatásainkra;
 • olyan módon viselkedni vagy bármilyen olyan eszközt alkalmazni, amely korlátoz, gátol, visszatart vagy hátrányosan befolyásol más felhasználókat a https://www.szallerbeckmotor.hu oldal használata során, vagy amely hatással van az oldal biztonságára, vagy
 • bármilyen eszközt alkalmazni vagy megkísérelni bármilyen motor, szoftver, eszköz, ügynök, script illetve más eszköz vagy mechanizmus (nem kizárólagosan beleértve a spiderek, botok, crawlerek, avatárok vagy intelligens ügynökök) használatát az oldalon való navigálásra vagy keresésre, vagy az oldal tartalmának másolására. Fenntartjuk a jogot az oldal elérésének azonnali megszüntetésére, és a felhasználói fiók törlésére bármely olyan felhasználó esetében, aki ezt a rendelkezést vagy jelen feltételek bármely másik rendelkezését megszegi.

 

 

A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

 

A megrendelések feldolgozása munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. 

Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított általánosságban 1-2 munkanapon (bármilyen okból történő csúszásról értesíti Szolgáltató a Felhasználókat) belül. 

Felhasználó a rendelését módosíthatja, vagy lemondhatja, amíg az eladó a szállítmányozó cégnek át nem adja, de utána Felhasználó tudomásul veszi, hogy csak az elállási jogával élve tudja érvényesíteni módosítási vagy törlési szándékát.

Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.

A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni. 

Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben a Felhasználó nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termékeket (fizetési módtól függetlenül) szerződésszegést követ el. A Ptk. alapján (6:142. §) aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt. Szándékos szerződésszegés esetén a Szolgáltató teljes kárát meg kell téríteni.

Ez azt jelenti, hogy Szolgáltató – amennyiben nem jelzi a Fogyasztó az elállási szándékát – a termékek beszerzése, tárolása miatt keletkezett kárát és a szállítási költséget (oda-vissza) is érvényesíti a Felhasználókkal szemben.

Felhívja Szolgáltató a Felhasználók figyelmét, hogy az így keletkezett jogi igényeink érvényesítése érdekében igénybe veszi ügyvédei segítségét, így a szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos eljárás díjai) megfizetése is a Felhasználót terheli.

 

 

A MEGRENDELÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

Elállás

 

Rendelését lemondhatja vagy visszaküldheti az elküldésének dátumától a megrendelés átvételétől számított 30 napig. Az árut a következő címre küldheti vissza: 1185 Budapest, Üllői út 812.

 A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. Ha a tételeket már kifizette, visszatérítést kap, amely tartalmazza a https://www.szallerbeckmotor.hu szállítás költségét, leszámítva visszaküldési költséget. Ha egyes tételeket meg szeretne tartani, és csak rendelésed egy részét mondaná le, a szállítási költséget nem térítjük vissza.

Ha vissza szeretné vonni vagy vissza szeretné küldeni a megrendelését, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az info@szallerbeckmotor.hu-val vagy töltse ki és küldje el az elállási mintát. Mi visszatérítjük a vételárat, amennyiben lehetséges a lehető leghamarabb, de legkésőbb a rendelés lemondásának beérkezését követő 14 nap elteltével, feltéve, ha a kérdéses tételeket vagy azok elküldésének bizonyítékát megkaptuk.

Elállás esetén a termék visszaküldésének díja a vevőt terheli.

 

 

Egyedi termék megrendelése esetén megrendeléstől való elállás

 

A Felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát, amennyiben olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) c) pontja).

 

 

FELELŐSSÉG

 

A https://www.szallerbeckmotor.hu nem felel olyan közvetett veszteségekért,  amely a fő veszteség vagy kár mellékhatása, például profit vagy lehetőség elvesztése; vagy a termékek kiszállásának elmaradása vagy jelen Feltételekben foglalt bármely egyéb kötelezettségünk nem teljesítése, amennyiben a nem teljesítés olyan esemény következménye, amely ésszerű irányításunkon kívül esik, ami nem kizárólag magában foglalja a tűzesetet, árvizet, vihart, lázadást, zavargásokat, háborút, nukleáris balesetet és terrorcselekményt (vis maior).

 

 

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ

Hibás termék

 

Amennyiben a kiszállított tétel hibás, kérjük, haladéktalanul írjon az iinfo@szallerbeckmotor.hu email címre, ahol a termékről készült fotót illetve a hiba leírását kérjük a gördülékenyebb ügyintézés érdekében. A https://www.szallerbeckmotor.hu minden hibásnak ítélt terméket kicserél, a panasz leadásától számított 14 napon belül.

 

A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással. szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell.

Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

 

 1. személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,

 

 1. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a (6) bekezdésben foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni,

 

egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a (6) bekezdésben írtak szerint köteles eljárni.

 

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

Telefonon történő panaszkezelés: Hétfőn és Pénteken 9:00 és 17:00 között, az alábbi telefonszámon: 06/1 291-5555

 

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 1. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 1. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 1. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 1. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 1. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 1. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

 

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

Panaszkezelés ügyintézésének helye: 1185 Budapest, Üllői út 812.

E-mail cím:     info@szallerbeckmotor.hu

Fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szolgáltatás nyújtása körében a Szolgáltató fogyasztóvédelmi szabályokat megsértő magatartásával szemben az illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál tehet bejelentést:

 

 

Fogyasztóvédelmi Osztály

Osztályvezető

dr. Tóth Gábor

Cím

1051 Budapest, Sas u.19. III. em.

E-mail

fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

Telefon

+36 1 450-2598

Illetékesség

Budapest

A Fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztóvédelmi szabályozásról a következő honlapon tud tájékozódni: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/

 

 

A KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL, A TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL ÉS A JÓTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Szallerbeck Kft.        hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szallerbeck Kft.             vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

ÁTRUHÁZÁS


A https://www.szallerbeckmotor.hu fenntartja a jogot, hogy a termékek leszállításával kapcsolatban keletkezett követeléseit harmadik személyekre engedményezze, vagy azt harmadik személyek javára megterhelje.

 

SZELLEMI ALKOTÁSOK


A Szolgáltatót megillető Szellemi Alkotások:

 • A Szolgáltató Szellemi Alkotásának minősül a Szolgáltatások valamennyi eleme, különösen, de nem kizárólagosan a Webfelületek, azok szoftverei, forráskódjai, kereső motorjai, az Adatbázis, a Weboldalakhoz kapcsolódó domain nevek, az azokkal képzett másodlagos domain nevek, a Felületeken megjelenített és Szolgáltató által szerkesztett szövegek, továbbá a „www.hnbhungary.hu” elnevezés és annak ábrás megjelenítései.
 • A Szolgáltató Szellemi Alkotásait bármilyen formában felhasználni kizárólag a Szolgáltatóval megkötött külön megállapodás keretein belül lehet. A Honlap használata és a Szolgáltatások igénybevétele nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató a Szellemi Alkotásai felhasználási jogát valamikor is átengedte a Felhasználó részére.
 • A Szolgáltató Szellemi Alkotásai jogi, elsődlegesen szerzői jogi védelemben és védjegyoltalomban részesülnek, megsértésük polgári jogi és/vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után.

 

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE

 

A Felhasználó a Szerződést indokolási kötelezettség nélkül bármikor felmondhatja.

A Szolgáltató a Szerződést kizárólag a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben azonnali hatályú felmondással szüntetheti meg. Amennyiben a Szolgáltató azonnali hatállyal szünteti meg a Szerződést, a Szolgáltató jogosult a Felhasználót a Felületek használatától – telefonszámon, e-mail címen, IP címen keresztül történő elérhetetlenné tétellel – eltiltani.

A Szolgáltató jogosult az ismételt szerződéskötést megtagadni olyan Felhasználókkal, amelyek Szerződését azonnali hatályú felmondással szüntette meg.

 

JOGSZABÁLYOK

 

 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.);
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfatv.);
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletet;
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);
 • a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.)

 

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZATMINTA

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Szallerbeck Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1185 Budapest, Üllői út 812.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt…